Tinatanaw at Misyon

English Tagalog Korean Japanese Spanish

Tinatanaw

Tinatanaw natin ang isang daigdig na may tunay na seguridad, malaya sa militarismo, nakabatay sa katarungan, paglahok ng mamamayan at pagmamalasakit sa iba; isang daigdig na pinararangalan ang pundamental na dignidad pangtao at pagrespeto sa mga pangkulturang identidad; isang daigdig na may kapayapaan, maayos na kalagayan at kasaganaan para sa ikabubuti ng lahat; isang daigdig na tinitirhan ng mamamayan nang katugma ng kapaligirang nagsusustini sa atin lahat.

Misyon

Ang ating misyon ay : isulong, i-modelo at proteksyunan ang tunay na seguridad sa paglikha ng isang internasyunal na ugnayan ng kababaihang nagkakaisa laban sa militarismo; at palakasin ang ating komun na kamalayan at tinig sa pagbabahagi ng ating mga karanasan at paggawa ng kritikal na pag-uugnay ng patriyakiya, militarismo, imperyalismo, kolonyalismo at iba pang mga sistema ng pang-aapi.