Sining

English Tagalog Korean Japanese Spanish
art-1

Integral na bahagi ang gawaing sining ng ating aktibismo. Sa sining at gawaing sining, naihahayag natin ang ating mga pananaw at damdamin, nakapagtatalastasan tayo sa iba at naaabot natin ang malawak na komunidad. Nakagawa ang iba’t ibang grupo hindi lang ng iba’t ibang porma ng ekspresyong maysining kundi nailangkap pa maging sa ating mga internasyunal na miting sa nakaraan ang kolektibong gawaing sining at mga aktibidad na mapagpahayag. Iniimbitahan natin ang ating mga kapatid sa Network na bisitahin ang website na ito para maibahagi ang kanilang mga karanasan para matulungan tayong ipursigi ang gawaing sining bilang isang mahalagang bahagi ng ating aktibismo.