Komunikasyon

English Tagalog Korean Japanese Spanish

Dahil magkakalayo tayo ng lokasyon, lenggwahe at kultura, nasa ubod ng ating gawain ang epektibong komunikasyon. May susing papel dito ang pagsasalin sa mga lenggwahe ng mga kasali (sa ngayon, English, Japanese, Korean, Filipino at Spanish). Pinadadali ng isang komite sa komunikasyon ang komunikasyon sa pagitan ng mga kasali sa network sa pagbibigay ng suportang IT at impraistrukturang panlipunan at isinasaayos ang mga kaparaanan sa pagkonekta sa mga tao. Inaasahan nating matutulungan tayo ng website na ito para manatiling mahigpit na magkakaugnay, gayundin, maibabahagi ang kaalaman at mga perspektiba sa isang mas malawak na komunidad