Pagpapalitaw ng Pondo

English Tagalog Korean Japanese Spanish

Sinuportahan at sinusuportahan ang Network ng mga pagsisikap na magpalitaw ng pondo, ganuon din, ng mga bigay ng mga foundations. Pangunahing pinagkagastusan natin ang mga harapang miting, laluna ang mga inernasyunal na pagtitipon.

Pinasasalamatan natin ang internasyunal na donors na naniniwala sa ating ginagawa at tumulong para maging posible ito. Kabilang dito ang Global Fund for Women, ang pinakamasugid na tagabigay sa atin; ganuon din, ang United Methodist Women, Haymarket Fund, Office of Minority Health Resource Center, La Fetra, Caritas, Gaea Foundation, Agape Foundation, at iba pa.

Para makapagbigay ng donasyon upang makatulong sa pag-abante pa ng ating gawain, paki-click dito [link]. Gagamitin ang inyong regalo para pondohan ang mga aktibidad ng Network sa hinaharap: suportahan ang pagtitipon ng mga kababaihang nagkakaisa laban sa militarismo, multilateral na mga kampanya laban sa militarismo, ang ating gastusin sa operasyon, at ang pagmamantini ng electronic media para tulungang palaparin ang ating gawain sa ating nauukol na mga bayan at sa internasyunal.

Responsable ang komite sa pinansya sa pagkukoordina ng pagpapalitaw ng pondo para sa mga aktibidad ng Network at sa pag-uulat sa mga nagbigay ng donasyon.